ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – wynajem pływalni krytej (torów pływackich) na potrzeby zawodników sekcji pływania

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk”,  ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk, tel./fax  058-300-00-08

adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej: biuro@szansa-gadansk.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem pływalni krytej (torów pływackich) na potrzeby zawodników sekcji pływania, realizujących treningi sportowe w ramach wsparcia PFRON projektu pod nazwą: „Organizowanie systematycznych zajęć sportowych stacjonarnych, popularyzujących sport wśród osób niepełnosprawnych” oraz udostępnienia infrastruktury towarzyszącej w obiekcie.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pływalni krytej (torów pływackich minimum 25 m długości) na potrzeby zawodników sekcji pływania, realizujących treningi sportowe w ramach wsparcia PFRON projektu pod nazwą: „Organizowanie systematycznych zajęć sportowych stacjonarnych, popularyzujących sport wśród osób niepełnosprawnych” oraz udostępnienia infrastruktury towarzyszącej w obiekcie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałki       —————        16:00 – 17:30

Wtorki                  6:30 – 8:00          19:00 – 20:00

Środy                    6:30 – 8:00          15:30 – 17:30

Czwartki              6:30 – 8:00          16:45 – 18:15

Piątki                    6:30 – 8:00          17:00 – 18:30

Soboty                 7:00 – 8:30             —————

Suma: 15 godzin tygodniowo – 60 godzin miesięcznie

Zadaniem Wynajmującego jest posiadanie przedmiotowego obiektu na terenie Trójmiasta.

 

Wynajmujący  zapewni:

 

I .OBIEKT :

 • w dobrym stanie technicznym,
 • zapewniający możliwość swobodnego poruszania się po obiekcie i jego terenie przyległym osobom niepełnosprawnym (zwłaszcza na wózkach inwalidzkich, przystosowane ciągi piesze, brak barier architektonicznych)
 • zapewniający możliwość zorganizowania zajęć sportowych na jego terenie (tory pływackie) z uwzględnieniem niepełnosprawności uczestników zajęć
 • zapewniający możliwość korzystania z infrastruktury towarzyszącej tj. szatnie, węzły sanitarne z dostępnością plus.
 • zapewnienie min. 3 bezpłatnych miejsc parkingowych w tym przynajmniej 1 miejsca dla osób niepełnosprawnych dla pojazdów do 3,5 t, na czas trwania wszystkich treningów, tylko do użytku Zamawiającego.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:
 • 09.2023 r. – 30.06.2024 r.
 1. Osoby upoważnione do kontaktu:
 • Eugeniusz Grabowski – Prezes Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego „Szansa – Start Gdańsk” (58 300 00 08, e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl)
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert (załącznik nr 1),
 • oferta winna być złożona w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wynajmującego,
 • koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wynajmujący.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 • ofertę należy przesłać na adres e-mail: biuro@szansa-gdank.pl w terminie do dnia 31.07.2023 r. do godz. 15:00 lub pocztą/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego.
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Kryteria oceny ofert:
 • możliwości techniczne Wynajmującego w zakresie zawartym w opisie zamówienia oraz warunkach technicznych obiektu – (Zamawiający zakłada, że do rekrutacji zgłoszą się osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach inwalidzkich) – 40%,
 • możliwość zapewnienia min. 3 miejsc parkingowych w tym przynajmniej 1 miejsca dla osób niepełnosprawnych dla pojazdów do 3,5 t na czas trwania zajęć tylko do dyspozycji Zamawiającego – 10%
 • cena brutto spełniająca wymagania Zamawiającego – 50%

Zamawiający oświadcza, że punktacja przyznawana będzie na podstawie dokumentacji ofertowej składanej przez Wynajmujących, która w sposób niepodważalny uprawdopodobni spełnianie przez nich kryteriów (dot. możliwości technicznych obiektu w zakresie organizacji zajęć sekcji pływania, miejsc parkingowych).

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną brutto, spełniająca wymagania Zamawiającego.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 1. Udzielenie zamówienia:
 • zamawiający udzieli zamówienia Wynajmującemu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
 • jeżeli Wynajmujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od przyjęcia zlecenia na realizację zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
 • informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej,
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
 1. Inne:
 • zapłata za wykonane usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek Wynajmującego wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
 • w sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
 • załącznikami do niniejszego zaproszenia do składania ofert są:
 • formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2),
 • klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3)

 

Skip to content