ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – „Mój talent – mój rozwój – moja szansa” – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno – plastyczne)

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk”,  ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk, tel./fax  058-300-00-08

adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej: biuro@szansa-gdansk.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację dwóch 5 dniowych warsztatów kulturalnych (muzycznych i plastycznych), pn.: „Mój talent – mój rozwój – moja szansa” – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno – plastyczne) dla 50 osób niepełnosprawnych podczas każdego z warsztatów (łącznie 100 osób) oraz 13  osób kadry podczas każdego z warsztatów (łącznie 26 osób)  w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia infrastruktury towarzyszącej w obiekcie szkoleniowo – wypoczynkowym.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch 5 dniowych warsztatów kulturalnych (muzycznych i plastycznych), pn.: „Mój talent – mój rozwój – moja szansa” – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno – plastyczne) dla 50 osób niepełnosprawnych podczas każdego z warsztatów (łącznie 100 osób) oraz 13  osób kadry podczas każdego z warsztatów (łącznie 26 osób)  w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia

Zadaniem Wykonawcy jest organizacja warsztatów w zakresie jw. na terenie województwa pomorskiego.

 

Wykonawca  zapewni:

 

I .OBIEKT :

 • w dobrym stanie technicznym,
 • zapewniający możliwość swobodnego poruszania się po ośrodku i jego terenie przyległym osobom niepełnosprawnym (zwłaszcza na wózkach inwalidzkich, przystosowane ciągi piesze, brak barier architektonicznych)
 • zapewniający możliwość zorganizowania zajęć kulturalnych w pomieszczeniach (przy założeniu podziału beneficjentów na grupy, dla każdego uczestnika należy przewidzieć 10 m2 swobodnej przestrzeni w razie powrotu obostrzeń związanych z COVID 19)
 • zapewniający możliwość swobodnego zorganizowania zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu,
 • zapewnienie min. 30 bezpłatnych miejsc parkingowych w tym przynajmniej 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych dla pojazdów do 3,5 t, na czas trwania warsztatów, tylko do użytku Zamawiającego.

 

 

 1. ZAKWATEROWANIE :
 • zakwaterowanie beneficjentów warsztatów w pokojach lub domkach dwuosobowych (przewidując min. 4m2 dla jednej osoby),
 • zakwaterowanie kadry (13 osób) w jednoosobowych pokojach lub domkach,
 • zakwaterowanie beneficjentów w tym samym miejscu, przez cały czas trwania warsztatów,
 • zabezpieczenie pościeli oraz ręczników,
 • zabezpieczenie odpowiedniej ilości węzłów sanitarnych wewnątrz budynku z ciepłą
  i zimną wodą w każdym z pokoi.

III. WYŻYWIENIE :

 • trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja, posiłki zbilansowane ze względu na różnorodność niepełnosprawności beneficjentów,
 • zorganizowanie posiłków w miejscu, które umożliwi zachowanie dystansu 2 m od kolejnego stolika, a także zapewni odległość pomiędzy osobami zajmującymi miejsca przy tym samym stole, w razie powrotu obostrzeń związanych z COVID 19
 1. Termin wykonania zamówienia:
 • 13-17.09.2023 r. (warsztaty muzyczne, od godz. 17:00 w dniu 13.09.2023 r. do godz. 15:30 w dniu 17.09.2023r.),
 • 18-22.10.2023 r. (warsztaty muzyczne, od godz. 17:00 w dniu 18.10.2023 r. do godz. 15:30 w dniu 22.10.2023r.),
 1. Osoby upoważnione do kontaktu:
 • Eugeniusz Grabowski – Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” (58 300 00 08, e-mail: biuro@szansa-gdank.pl)
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert (załącznik nr 1),
 • oferta winna być złożona w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy,
 • koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 • ofertę należy przesłać na adres e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl w terminie do dnia 30.06.2023 r. do godz. 12:00 lub pocztą/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego.
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Kryteria oceny ofert:
 • możliwości techniczne Wykonawcy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia
  i umożliwienia organizacji warsztatów (infrastruktura wewnętrzna do organizacji zajęć kulturalnych) dla osób niepełnosprawnych na 50 wózkach inwalidzkich (Zamawiający zakłada, że do rekrutacji zgłoszą się osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach inwalidzkich) – 50%,
 • możliwość zapewnienia min. 30 miejsc parkingowych w tym przynajmniej 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych dla pojazdów do 3,5 t na czas trwania warsztatów tylko do dyspozycji Zamawiającego – 10%
 • cena brutto spełniająca wymagania Zamawiającego – 40%

Zamawiający oświadcza, że punktacja przyznawana będzie na podstawie dokumentacji ofertowej składanej przez Wykonawców, która w sposób niepodważalny uprawdopodobni spełnianie przez nich kryteriów (dot. możliwości technicznych obiektu w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, organizacji zajęć warsztatowych, miejsc parkingowych).

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną brutto, spełniająca wymagania Zamawiającego.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 

 1. Udzielenie zamówienia:
 • zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
 • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od przyjęcia zlecenia na realizację zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
 • informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej,
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
 • zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju ulegnie pogorszeniu i zostaną wprowadzone ograniczenia w zakresie organizowania niniejszych warsztatów, a możliwość unieważnienia postepowania na tej podstawie została przewidziana w zaproszeniu do składania ofert.
 1. Inne:
 • zapłata za wykonane usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
 • w sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
 • załącznikami do niniejszego zaproszenia do składania ofert są:
 • formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2),
 • klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3)
Skip to content