ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk”,
ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk, tel./fax 058-300-00-08
adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej:
biuro@szansa-gdansk.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację czterech 3-dniowych
imprez pn.: „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”,
obejmujących organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, dla łącznie 280 osób, a
także dla 139 osób kadry podczas wszystkich imprez, w zakresie
zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia infrastruktury
towarzyszącej w obiekcie szkoleniowo – wypoczynkowym także dla 200
osób publiczności biorącej udział w imprezach sportowych.

1. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie czterech 3-dniowych imprez
pn.: „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”, obejmujących
organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich
aktywność w tych dziedzinach, dla łącznie 280 osób, a także dla 139 osób
kadry podczas wszystkich imprez, w zakresie zakwaterowania, wyżywienia
oraz udostępnienia infrastruktury towarzyszącej w obiekcie szkoleniowo –
wypoczynkowym.
Zadaniem Wykonawcy jest organizacja imprez sportowych w zakresie jw. na
terenie województwa pomorskiego.

2. Wykonawca zapewni:
I .OBIEKT :
• w dobrym stanie technicznym, z dostępnością plus
• zapewniający możliwość swobodnego poruszania się po ośrodku i jego
terenie przyległym osobom niepełnosprawnym (zwłaszcza na wózkach
inwalidzkich, przystosowane ciągi piesze, brak barier architektonicznych)
• zapewniający możliwość zorganizowania zawodów sportowych na jego
terenie (boiska, ścieżki rekreacyjne)
• zapewniający możliwość zorganizowania zawodów sportowych w
pomieszczeniach (przy założeniu podziału beneficjentów na grupy, dla
każdego uczestnika należy przewidzieć 10 m2 swobodnej przestrzeni)
• zapewniający możliwość swobodnego zorganizowania zawodów
sportowych (Miting lekkoatletyczny) na świeżym powietrzu, z możliwością dostosowania infrastruktury do potrzeb zawodów dla 120 beneficjentów + 50
osób kadry, razem 170 uczestników + 50 osób publiczności biorącej udział w
imprezie.
• zapewniający możliwość swobodnego zorganizowania zawodów
sportowych (Ogólnopolski Turniej Wyciskania Sztangi Leżąc) w budynku o
kubaturze zamkniętej podzielonym na dwie sale – startową i treningoworozgrzewkowa,
wyposażonym w niezbędny, specjalistyczny sprzęt sportowy
dla 50 beneficjentów + 26 osób kadry, razem 76 uczestników + 50 osób
publiczności biorącej udział w imprezie.
• zapewniający możliwość swobodnego zorganizowania zawodów
sportowych (Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego) w budynku o kubaturze
zamkniętej podzielonym na dwie sale – startową i treningoworozgrzewkową,
wyposażonym w niezbędny, specjalistyczny sprzęt sportowy
dla 50 beneficjentów + 30 osób kadry, razem 80 uczestników + 50 osób
publiczności biorącej udział w imprezie.
• zapewniający możliwość swobodnego zorganizowania zawodów
sportowych (Ogólnopolski Turniej Bocci) w budynku o kubaturze zamkniętej
podzielonym na dwie sale – startową i treningowo-rozgrzewkową, z
wyznaczonymi boiskami zgodnie z wymogami IPC dla 60 beneficjentów + 33
osób kadry, razem 93 uczestników + 50 osób publiczności biorącej udział w
imprezie.
• zapewnienie min. 20 bezpłatnych miejsc parkingowych dla pojazdów do 3,5
t lub 10 bezpłatnych miejsc parkingowych dla pojazdów do 3,5 t i 2,
bezpłatnych miejsc parkingowych dla autokarów, na czas trwania wszystkich
zawodów, tylko do użytku Zamawiającego.

II. ZAKWATEROWANIE :
• zakwaterowanie beneficjentów imprez w pokojach lub domkach
dwuosobowych (przewidując min. 4m2 dla jednej osoby),
• zakwaterowanie kadry w jednoosobowych pokojach lub domkach,
• zakwaterowanie beneficjentów w tym samym miejscu, przez cały czas
trwania imprez,
• zabezpieczenie pościeli oraz ręczników,
• zabezpieczenie odpowiedniej ilości węzłów sanitarnych wewnątrz budynku
z ciepłą i zimną wodą w każdym z pokoi.

III. WYŻYWIENIE :
• trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja, posiłki zbilansowane, ze
szczególnym uwzględnieniem sportowego charakteru imprez, gdzie
zapotrzebowanie na składniki energetyczne jest większe,
• zorganizowanie posiłków w miejscu, które umożliwi zachowanie dystansu 2
m od kolejnego stolika, a także zapewnienie odległości pomiędzy osobami zajmującymi miejsca przy tym samym stole w przypadku powrotu rygorów
związanych z COVID 19.

2. Termin wykonania zamówienia i ilość uczestników:
• 26-28.05.2023 r. (od godz. 15:00 w dniu 26.05.2023 r. do godz. 15:00 w dniu
28.05.2023 r.) 120 beneficjentów + 50 osób kadry, razem 170 uczestników
• 16-18.06.2023 r. (od godz. 15:00 w dniu 16.06.2023 r. do godz. 15:00 w
dniu 18.06.2023 r.), 50 beneficjentów + 26 osób kadry, razem 76
uczestników
• 08-10.09.2023 r. (od godz. 15:00 w dniu 08.09.2023 r. do godz. 15:00 w
dniu 10.09.2023 r.). 50 beneficjentów + 30 osób kadry, razem 85
uczestników
• 06-08.10.2023 r. (od godz. 15:00 w dniu 06.10.2023 r. do godz. 15:00 w
dniu 08.10.2023 r.) 60 beneficjentów + 33 osób kadry, razem 93
uczestników

3. Osoby upoważnione do kontaktu:
• Eugeniusz Grabowski – Prezes Stowarzyszenia Rehabilitacyjno –
Sportowego „Szansa – Start Gdańsk” (601-638-011, e-mail: biuro@szansagdansk.
pl)

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
• ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty
stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert
(załącznik nr 1),
• oferta winna być złożona w formie podpisanych i zeskanowanych
dokumentów oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy,
• koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

5. Miejsce i termin składania ofert:
• ofertę należy przesłać na adres e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl w terminie
do dnia 17.05.2023 r. do godz. 12:00 lub pocztą na adres Zamawiającego
(decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub złożyć osobiście w siedzibie
Zamawiającego.
• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Kryteria oceny ofert:
• możliwości techniczne Wykonawcy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia
i umożliwienia organizacji imprez sportowych (infrastruktura zewnętrzna
np. boiska, ścieżki rekreacyjne oraz sale do zawodów) dla osób
niepełnosprawnych na 50 wózkach inwalidzkich (Zamawiający zakłada, że do
rekrutacji zgłoszą się osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na
wózkach inwalidzkich) – 50%, • możliwość zapewnienia min. 30 miejsc parkingowych dla pojazdów do 3,5 t
lub 20 bezpłatnych miejsc parkingowych dla pojazdów do 3,5 t i 2,
bezpłatnych miejsc parkingowych dla autokarów na czas trwania zawodów,
tylko do dyspozycji Zamawiającego – 10%
• cena brutto spełniająca wymagania Zamawiającego – 40%
Zamawiający oświadcza, że punktacja przyznawana będzie na podstawie
dokumentacji ofertowej składanej przez Wykonawców, która w sposób
niepodważalny uprawdopodobni spełnianie przez nich kryteriów (dot.
możliwości technicznych obiektu w zakresie zakwaterowania, wyżywienia,
organizacji zajęć warsztatowych, miejsc parkingowych).
Wymaga się bezwzględnego zachowania terminów imprez sportowych
wskazanych przez Zamawiającego
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.

7. Udzielenie zamówienia:
• zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
• jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od przyjęcia
zlecenia na realizację zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny,
• informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na
swojej stronie internetowej,
• zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia,
• zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju ulegnie pogorszeniu i zostaną
wprowadzone ograniczenia w zakresie organizowania niniejszych
warsztatów, a możliwość unieważnienia postepowania na tej podstawie
została przewidziana w zaproszeniu do składania ofert.

8. Inne:
• zapłata za wykonane usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty przyjmuje
się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się
za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. • w sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego,
• załącznikami do niniejszego zaproszenia do składania ofert są:
➢ formularz ofertowy (załącznik nr 1),
➢ oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr
2),
➢ klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3)

Skip to content