ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi przygotowania i dostarczenia posiłków w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych" />
Close

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi przygotowania i dostarczenia posiłków w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji usługi przygotowania i dostarczenia posiłków w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA – START GDAŃSK” Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk

NIP: 585-13-58-388

Telefon: 601 638 011, 58 300 00 08

Fax: 58 718 89 26

Strona internetowa: https://szansa-gdansk.pl

e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przygotowania i dostarczenia posiłków dietetycznych dla grupy 15 Seniorów w ramach Projektu „Trój-Gminnii Nestorzy – 2 edycja”, współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie https://szansa-gdansk.pl

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i dostarczenie każdego dnia (5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku) posiłków dietetycznych dla grupy 15 Seniorów

 1. Zakres rzeczowy usługi

Celem realizacji zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie dietetycznego, zróżnicowanego w zależności od indywidualnych potrzeb Seniorów jedzenia w postaci 4 posiłków 2500 kcal przez 5 dni w tygodniu w okresie od 12.2021 do 11.2022. Specyfika wyżywienia może być zmienna/ uzależniona od wymagań Seniorów. Dostawa posiłków odbywać się będzie w godzinach 8-16, 2 lub3 lub 4 razy dziennie w zależności od rodzaju dostarczanego posiłku i np. konieczności jego przechowywania. Posiłki będą dostarczane do Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Mausz znajdującego się w Ostrów Mausz 12, 82-320 Sulęczyno.

 1. Miejsce realizacji usługi

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Mausz znajdujący się w Ostrów Mausz12, 82-320 Sulęczyno

 1. Okres realizacji usługi

Dostarczenie posiłków w okresie 01.12.2021 – 30.11.2022

 1. Wymagania wobec Oferentów

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:

 1. są w stanie dostarczyć wyżywienie w podanej wyżej specyfikacji we wskazanym okresie
 2. nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Warunki dodatkowe

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:

 1. umożliwienia Zamawiającemu oraz upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych;
 2. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 1. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania ofertowego.
 1. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować projektu, w ramach którego udzielone będzie zamówienie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
 1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.
 2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
  a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych na 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
  b)zmiany terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
  2. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów  współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 1. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 1. Wymagane załączniki

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do oferty następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym,
 2. Oferta dostarczenia przedmiotu zapytania

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową (jeśli dotyczy), pieczęcią imienną (jeśli dotyczy) wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

 1. Kryterium wyboru oferty

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryteriami i spełniające wszystkie elementy opisane w zamówieniu:

Kryterium – Cena „C” – waga 100% (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

C = Cn / Co x 100 pkt

gdzie: Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

Co – cena brutto oferty ocenianej

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

 

 1. Sposób przygotowania i składania ofert
  a) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
  b)nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. niniejszego zapytania ofertowego;
  c)oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny;
  d)wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
  e)każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
  f)oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;

Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Aleksandra Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk, lub w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Mausz znajdujący się w Ostrów Mausz 12, 82-320 Sulęczyno do dnia 29.11.2021                    

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl

Załącznik nr 1

……………………………………………………………………….
                  Dane Wykonawcy

                                                                                                              miejscowość ……………………, dnia ………………

 

FORMULARZ OFERTY

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ……………… mające za przedmiot realizację usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (5 dni w tygodniu) w ramach projektu Trój-Gminnii Nestorzy – 2 edycja współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, składam ofertę dotyczącą realizacji ww. przedmiotu zamówienia :

 

 

 1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: .…………………………………………………………………………………

Adres:  ………………………………………………………………………………….

NIP:       ..………………………………………………………………………………..

REGON: …….……………………………………………………………………………

TELEFON: …….…………………………………………………………………………

Lp.

Przedmiot zamówienia

Cenna
brutto za usługę

Cena brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zł

1.

………………………………………………

 

 

 1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
 4. Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
 5. Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do składania oferty w imieniu oferenta.
 6. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 7. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
 8. Oświadczam, iż w cenie oferty uwzględniono wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

                                                                                                                              ………………………………………………………….

                                                                                                                                 Data i podpis osoby uprawnionej

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

……………………………………………………………………….
                  Dane Wykonawcy

                                                                                                              miejscowość ……………………, dnia ………………

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia …………… mające za przedmiot …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(proszę podać przedmiot zamówienia) w ramach Projektu „Trój-Gminnii Nestorzy – 2 edycja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 06, Działania 06.02, Poddziałanie 06.02.02, działając w imieniu własnym oświadczam, że Wykonawca …………………………………. (wpisać nazwę wykonawcy), nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

                                                                                                                                              …………………………………………….

                                                                                                                                              Data i podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

Zapytanie wraz z formularzem oferty ⇒Dostarczenie posiłków_mob