Close

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Opiekuna nr 2 Rehabilitanta

Gdańsk, dnia 15.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące stanowiska Opiekuna nr 2 Rehabilitanta

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA – START GDAŃSK”

 1. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk

NIP: 585-13-58-388

Telefon: 601 638 011, 58 300 00 08

Fax: 58 718 89 26

Strona internetowa: https://szansa-gdansk.pl

e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki i prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla 15 Seniorów w ramach Projektu „Trój-Gminnii Nestorzy – 2 edycja”, współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie dyżuru w Stacjonarnym Centrum Seniora i prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych (5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku) sumarycznie dla 15 Seniorów.

 • Świadczyć dyżury w STACJONARNYM CENTRUM SENIORA w liczbie godzin 168h w cyklu miesięcznym- pełen etat
 • Udzielanie wsparcia dla SENIORÓW pod względem fizjoterapeutycznym w celu likwidacji barier, które utrudniają przystosowanie Seniorów do życia
 • Prowadzenie dziennych kart zabiegów Seniorów
 • Ustalanie grafików zabiegów dla Seniorów oraz ustalanie grafików spotkań i zajęć w STACJONARNYM CENTRUM SENIORA
 • Prowadzenie list obecności, organizacja posiłków dla SENIORÓW
 • Opieka nad Seniorami w STACJONARNYM CENTRUM OPIEKUNA
 • Obsługa i wykorzystanie w rehabilitacji sprzętu tj. aquavibron, orbitrek, lampę do światłolecznictwa, wioślarz, biężnie, rowery rehabilitacyjne.
 • Wykonywanie innych poleceń związanych ściśle z realizacją działań w/w projekcie.
 1. Zakres rzeczowy usługi

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie dyżuru w Stacjonarnym Centrum Seniora i prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych (5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku) sumarycznie dla 15 Seniorów w okresie 1.2022 – 11.2022 w  Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Mausz znajdującego się w Ostrów Mausz 12, 82-320 Sulęczyno.

 1. Miejsce realizacji usługi

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Mausz znajdujący się w Ostrów Mausz12, 82-320 Sulęczyno

 1. Okres realizacji usługi

Opieka i realizacja rehabilitacji w okresie 01.2022 – 11.2022

 1. Wymagania wobec Oferentów

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:

 1. posiadają potwierdzone doświadczenie pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi
 2. posiadają wykształcenie kierunkowe
 1. Warunki dodatkowe

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:

a) umożliwienia Zamawiającemu oraz upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych;

 1. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania ofertowego.
 1. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować projektu, w ramach którego udzielone będzie zamówienie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
 1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.
 2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Wymagane załączniki

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do oferty następujące załączniki:

 1. CV
 1. Kryterium wyboru oferty

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryteriami i spełniające wszystkie elementy opisane w zamówieniu:

 

 1. Doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi-4 pkt
 2. Wykształcenie kierunkowe-3 pkt
 3. Determinacja w działaniu- 3 pkt

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW- 10 pkt.

Minimalna wymagana ilość punktów: 6pkt.

 1. Sposób przygotowania i składania ofert

Ofertę/CV należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Aleksandra Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk, lub w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Mausz znajdujący się w Ostrów Mausz 12, 82-320 Sulęczyno do dnia 23.11.2021

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl.