Close

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi szkoleniowej dla Opiekuna Osób Starszych

Gdańsk, dnia 17.10.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji usługi szkoleniowej dla Opiekuna Osób Starszych

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA – START GDAŃSK” ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk

NIP: 585-13-58-388

Telefon: 601 638 011, 58 300 00 08

Fax: 58 718 89 26

Strona internetowa: https://szansa-gdansk.pl

e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Mausz w ramach Projektu „Trój-Gminnii Nestorzy – 2 edycja”, współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkolenia Opiekunów Osób Starszych w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Mausz znajdującym się w Ostrów Mausz 12, 82-320 Sulęczyno” – kod CPV: 80500000-9 (usługi szkoleniowe)

Liczba – 80h szkolenia w terminie do 15.12.2021 (dokładny termin do ustalenia z Wykonawcą)

 1. Zakres rzeczowy usługi

Celem realizacji zamówienia jest umożliwienie 15 Uczestnikom projektu „Trój-Gminnii Nestorzy – 2 edycja” zdobycie nowych kwalifikacji ora kompetencji, które staną się szczególnie przydatne podczas opieki nad Osobami Starszymi/Niesamodzielnymi.

Usługa przeprowadzenia szkolenia wraz z nadaniem certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje opiekuna osób starszych. Kwalifikacje rozumiane jako zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych poprzez uczenie nieformalne potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. Opis efektów uczenia powinny być przedstawione Uczestnikom Projektu w formie pisemnej i załączone do certyfikatu.

Kurs będzie użytecznym kompendium wiedzy o starości, starzeniu się ludzi i wszelkich zagadnieniach związanych z tym procesem. Skierowany jest do Uczestników Projektu, którzy aktualnie zajmują się tymi zagadnieniami i chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje. Podczas kursu trwającego 80h 15 Uczestników zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych pojęć gerontologicznych, możliwości opóźnienia procesu starzenia, roli opiekuna osoby starszej w opiece geriatrycznej, podstawowych chorób w geriatrii i opieki nad chorym podopiecznym, technik użytkowania wózka inwalidzkiego, aktywizacji osób starszych i treningu pamięci, pielęgnacja osób w podeszłym wieku, komunikowanie się z osobą starszą.

Program szkolenia powinien obejmować 80h szkolenia, być dostosowany do osiągnięcia celu jakim jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej osoby zajmującej się opieką osób starszych, program szkolenia powinien być realizowany przez trenera-szkoleniowca/ów posiadającego/cych doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z w/w tematyki.

 1. Miejsce realizacji usługi

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Mausz znajdujący się w Ostrów Mausz12, 82-320 Sulęczyno

 1. Okres realizacji usługi

Szkolenie przeprowadzone zostanie w terminie do 15.12.2021 (szczegółowy termin do ustalenia z Wykonawcą)

 1. Wymagania wobec Oferentów

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:

 1. posiadają stosowane uprawnienia do wykonania powyższej usługi
 2. Wykonawca zakończy szkolenie wydaniem certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinny zawierać informacje o zrealizowanych tematach szkoleniowych ora liczbie godzin
 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkolenia oraz do przekazania Zamawiającemu w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia dokumentów dotyczących szkolenia (kopie zaświadczenia o ukończeniu kursu, ewaluacja, kopie certyfikatów potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji)
 4. nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Warunki dodatkowe

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:

 1. umożliwienia Zamawiającemu oraz upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych;
 2. poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego lub innych upoważnionych instytucji w miejscu prowadzenia usługi;
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia płatności zaliczkowych do umowy z Wykonawcą.
 4. Usługi realizowane przez Wykonawcę muszą spełniać́ wymagania, które zostały opisane oraz spełniać założenia merytoryczne zgodnie ze standardami określonymi
 1. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia
  1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę powierzania przetwarzania danych osobowych zgodną z RODO.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania ofertowego.
  3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować projektu, w ramach którego udzielone będzie zamówienie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
  5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.
  6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
  a)zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych na 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
  b)zmiany terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 2. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów  współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 1. Wymagane załączniki

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do oferty następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym,
 2. Propozycja programu szkolenia
 3. Skan uprawnień potwierdzających możliwość realizacji wskazanego szkolenia

 

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową (jeśli dotyczy), pieczęcią imienną (jeśli dotyczy) wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

 1. Kryterium wyboru oferty

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryteriami i spełniające wszystkie elementy opisane w zamówieniu:

Kryterium – Cena „C” – waga 100% (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

C = Cn / Co x 100 pkt

gdzie: Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

Co – cena brutto oferty ocenianej

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

 1. Sposób przygotowania i składania ofert
  a)ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
  b)nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. niniejszego zapytania ofertowego;
  c)oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny;
  d)wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
  e)każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
  f)oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
  g)wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.

Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

Ofertę należy złożyć na adres email biuro@szansa-gdansk.pl . W tytule wiadomości proszę wpisać „Szkolenie Opiekuna Osób Starszych”

 

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 25.10.2021, do godz. 18:00. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 29.10.2021 na stronie internetowej Stowarzyszenia

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl.

Załącznik nr 1

……………………………………………………………………….
                  Dane Wykonawcy

miejscowość ……………………, dnia ………………

 

FORMULARZ OFERTY

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ……………… mające za przedmiot realizację usługi polegającej na szkoleniu opiekunów osób starszych projektu współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, składam ofertę dotyczącą realizacji ww. przedmiotu zamówienia :

 

 

 1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: .…………………………………………………………………………………

Adres:  ………………………………………………………………………………….

NIP:       ..………………………………………………………………………………..

REGON: …….……………………………………………………………………………

TELEFON: …….…………………………………………………………………………

Lp. Przedmiot zamówienia Cenna
brutto za usługę
Cena brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zł
1. Szkolenie Opiekunów Osób Starszych
 1. Oświadczamy, iż w ciągu 3 ostatnich lat, licząc od dnia złożenia oferty, dokonaliśmy wykonania usługi”.
 2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym.
 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
 5. Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
 6. Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do składania oferty w imieniu oferenta.
 7. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 8. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
 9. Oświadczam, iż w cenie oferty uwzględniono wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

………………………………………………………….

Data i podpis osoby uprawnionej

 

 

Załącznik nr 2

 

 

……………………………………………………………………….
                  Dane Wykonawcy

miejscowość ……………………, dnia ………………

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia …………… mające za przedmiot dostawę i montaż urządzenia dźwigowego w ramach Projektu „Trój-Gminnii Nestorzy – 2 edycja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 06, Działania 06.02, Poddziałanie 06.02.02, działając w imieniu własnym oświadczam, że Wykonawca …………………………………. (wpisać nazwę wykonawcy), nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

…………………………………………….

Data i podpis osoby uprawnionej

 

Załącznik nr 3

 

 

PROPOZYCJA PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 

Temat szkolenia Liczba godzin

…………………………………………….

Data i podpis osoby uprawnionej

 

zapytanie ofertowe – link Szkolenie dla Opiekuna Osób Starszych