Close

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Managera Animacji

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące stanowiska Managera Animacji

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA – START GDAŃSK”

ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk

NIP: 585-13-58-388

Telefon: 601 638 011, 58 300 00 08

Fax: 58 718 89 26

Strona internetowa: https://szansa-gdansk.pl

e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej stanowiska Managera Animacji w ramach Projektu „Trój-Gminnii Nestorzy – 2 edycja”, współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest stanowisko Managera Animacji koordynującego pracę animatorów i trenera coacha i w ramach Stacjonarnego Centrum Seniora w Ostrów Mausz 12 w Sulęczynie. Do obowiązków  Managera Animacji należeć będzie przygotowywanie harmonogramów zajęć, raportów z realizowanych zajęć oraz udzielanie wszelkiej innej pomocy animatorom oraz trenerowi coachowi.

Stacjonarne Centrum Seniora będzie aktywizować seniorów przez organizację zajęć animacyjnych i czasu wolnego co stanowi źródło rozwoju tych osób. Zajęcia animacyjno-terapeutyczne spełniać będą funkcję podtrzymującą sprawne funkcjonowanie organizmu i psychiczno-społeczne utrzymując niezbędną równowagę w życiu seniorów.

ANIMACJA mają na celu stworzenie przestrzeni w której osoby starsze będą czuły się akceptowane, gdzie będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania a także będą mogli dzielić się doświadczeniem. Celem jest utrzymanie sprawności fizycznej (zabawy ruchowe), usamodzielnienie, pobudzanie zaradności, nauka współżycia w grupie i środowisku, rozwijanie zainteresowań, likwidowanie nudy i jednostajnego trybu życia.

ANIMACJE w ramach STACJONARNEGO CENTRUM SENIORA mają dać szansę wyrażenia siebie w dostępnej formie:

 

 • Przeprowadzenie zajęć mentorskich przez trenera coacha mających na celu wzmocnienie psychiki i samooceny, sprawowanie dalszej opieki ad Seniorem. Celem niniejszych zajęć jest silna motywacja, przeciwdziałanie depresji, praca nad osobowością oraz bezpieczeństwem Seniorów 10h/mc
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE 10h/m-c – malowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu itp np. na ziemi, sztalugach itp. Prowadzone przez ANIMATORA SPOŁECZNEGO DS. ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
 • ZAJĘCIA REKREACYJNO-KULTURALNE 10h/mc – gry, zabawy, wprowadzenia w Świat kultury, klub książki, spotkania krajoznawcze, kontakt z przyrodą, dziką naturą, roślinami i zwierzętami.
 1. Miejsce realizacji usługi

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Mausz znajdujący się w Ostrów Mausz12, 82-320 Sulęczyno

 1. Okres realizacji usługi

Realizacja  w okresie 03.2021 – 11.2022

 1. Wymagania wobec Oferentów

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:

 1. posiadają potwierdzone doświadczenie pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi
 2. posiadają wykształcenie kierunkowe
 1. Warunki dodatkowe

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:

 1. umożliwienia Zamawiającemu oraz upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych;
 1. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania ofertowego.
 1. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować projektu, w ramach którego udzielone będzie zamówienie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
 1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.
 2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Wymagane załączniki

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do oferty następujące załączniki:

 1. CV
 1. Kryterium wyboru oferty

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryteriami i spełniające wszystkie elementy opisane w zamówieniu:

 1. Doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi-4 pkt
 2. Wykształcenie kierunkowe-2 pkt
 3. Determinacja w działaniu- 4 pkt

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW- 10 pkt.

 1. Sposób przygotowania i składania ofert

Ofertę/CV należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Aleksandra Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk, lub w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Mausz znajdujący się w Ostrów Mausz 12, 82-320 Sulęczyno do dnia 24.02.2018

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl.

3gn_2_zad5_manager animacji