Close

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Trenera specjalisty ds. higieny zdrowia i bezpieczeństwa

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące stanowiska Trenera specjalisty ds. higieny zdrowia i bezpieczeństwa

 

Zamawiający:

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA – START GDAŃSK”
ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk

NIP: 585-13-58-388

Telefon: 601 638 011, 58 300 00 08

Fax: 58 718 89 26

Strona internetowa: https://szansa-gdansk.pl

e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia zajęć dotyczących higieny zdrowia i bezpieczeństwa dla 15 Opiekunów Faktycznych w ramach Projektu „Trój-Gminnii Nestorzy – 2 edycja”, współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie zajęć dotyczących higieny zdrowia i bezpieczeństwa dla 15 Opiekunów Faktycznych w ramach Centrum Opiekuna w Ostrów Mausz 12 w Sulęczynie.

 • Przeprowadzenie bloku zajęć z promocji zdrowia, higieny zdrowia oraz bezpieczeństwa. W ramach zajęć opiekunowie zdobędą wiedzę na temat podstawowych chorób i dolegliwości wieku podeszłego, zasad żywienia osób starszych, piramidy żywieniowej, codziennej higieny i związanego z nią bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie dokumentacji w ramach stanowiska.
 • Wykonywanie innych poleceń związanych ściśle z realizacją działań w/w projekcie.
 1. Miejsce realizacji usługi

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Mausz znajdujący się w Ostrów Mausz12, 82-320 Sulęczyno

 1. Okres realizacji usługi

Realizacja  w okresie 03.2021 – 02.2022

 1. Wymagania wobec Oferentów

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:

 1. posiadają potwierdzone doświadczenie pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi
 2. posiadają wykształcenie kierunkowe
 1. Warunki dodatkowe

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:

 1. umożliwienia Zamawiającemu oraz upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych;

 

 1. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania ofertowego.
 1. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować projektu, w ramach którego udzielone będzie zamówienie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
 1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.
 2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Wymagane załączniki

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do oferty następujące załączniki:

 1. CV
 1. Kryterium wyboru oferty

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryteriami i spełniające wszystkie elementy opisane w zamówieniu:

 1. Doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi-4 pkt
 2. Wykształcenie kierunkowe-2 pkt
 3. Determinacja w działaniu- 4 pkt

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW- 10 pkt.

 1. Sposób przygotowania i składania ofert

Ofertę/CV należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Aleksandra Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk, lub w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Mausz znajdujący się w Ostrów Mausz 12, 82-320 Sulęczyno do dnia 24.02.2018

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl.

3gn_2_zad4_higiena zdrowia