Close

Zakończenie projektu Dobre Geny

Beneficjent: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-START GDAŃSK”
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0034/17
Tytuł: Dobre Geny
Oś priorytetowa: 06 Integracja
Działanie: 06.02 Usługi społeczne
Poddziałanie: 06.02.02 Rozwój usług społecznych
Okres realizacji: 2018-02-01 – 2019-02-28
Cel projektu: zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych
Planowane efekty: Projekt zakłada zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz uzupełnienie i modyfikację oferty dotychczas oferowanej przez gminę. Powstanie placówka wsparcia dziennego, punkt opieki dla osób niepełnosprawnych. W placówce realizowany będzie szeroki wachlarz wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych, a także dla opiekunów faktycznych. Zgodnie z założeniami projektu dla każdego uczestnika zostanie przygotowana Indywidualna Ścieżka Rozwoju. Najbardziej potrzebujący seniorzy, w tym niepełnosprawni (15 os.) oraz ich opiekunowie (5os.) otrzymają następujące formy wsparcia: rehabilitacja, pomoc psychologa, zajęcia animacyjne prowadzone przez animatora do plastyki, ludoterapii, silwoterapii, coacha ds. terapii opartej na słowie oraz trenera mentora. Opiekunowie faktyczni biorący udział w projekcie dzięki zdobyciu odpowiednich kwalifikacji podejmą zatrudnienie związane z opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (2os.). Gotowość do realizacji w/w usług przez okres co najmniej 27mc po zakończonym projekcie dla chętnych osób w ilości miejsc: 15