WFOSiGW wersja kolor
logo
logo SZANSA

„Remont kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Szkoleniowym Mausz.”

 

„Remont kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Szkoleniowym Mausz.”
Koszt kwalifikowany zadania wynosi 438 169,00 zł.
Dotacja do kwoty 350 000,00zł pochodzi ze środków ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Opis prac wykonanych w ramach projektu:

* Wykonanie czyszczenia hydrodynamicznego i monitoringu sieci kanalizacyjnej

* Wykonanie projektu przepompowni „Głównej”, oraz przepompowni „Bosmanat”, wraz z siecią tłoczną do studni gminnego odbiorcy ścieków

* Montaż 2 przepompowni ścieków

* Naprawa kinet we wszystkich studniach na terenie Ośrodka

* Remont i wymiana sieci kanalizacyjnej

* Miejscowa naprawa 15 odcinków sieci kanalizacyjnej

Jezioro Mausz wraz z terenem na którym znajduje się Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowy Mausz leży na terenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wody okalające półwysep Ostrów – Mausz pełną bardzo ważną rolę w całym ekosystemie wodnym regionu, oraz mają wpływ na wody rzeki Słupi.

Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoliła na wyeliminowanie możliwych zanieczyszczeń, które mogłyby spływać do środowiska w obrębie Jeziora Mausz a w konsekwencji wyeliminowała zanieczyszczania jego wód. Analiza zawartości zanieczyszczeń w ściekach surowych oraz oczyszczonych przez oczyszczalnię w zestawieniu z zakresem inwestycji i planowaną do przyłączenia liczbą osób, wskazuje, że w wyniku realizacji projektu nastąpi wyeliminowanie możliwości przedostawania się ścieków nieoczyszczonych z terenu realizacji projektu do wód jeziora a oczyszczenie ścieków spowoduje, że w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji do środowiska znacznych ilości substancji szkodliwych.